Diagram

Då rapporten tas ut på Sökordningsnivå redovisas de undergrupper som finns inom sökordningen. I exemplet summeras förbrukningar och areor för samtliga fastigheter som ingår i respektive grupp. Storleken på förbrukningarna redovisas på Y axeln. Exempelvis visar höjden på stapeln ”A” summan av de ingående fastigheterna ”Domherren 3” och ”Domherren 6”.

Vidare illustreras ökningar respektive minskningar med olika färger på staplarna och i exemplet har grupperna ”A”, ”B” och ”C” minskat förbrukningen medan gruppen ”D” har ökat.

Då rapporten tas ut med nämnare vald, illustrerar staplarnas bredd summan av de ingående fastigheternas area. I exemplet utgör område ”C” den största sammanlagda arean.

Bild 51: Diagram nyckeltalsanalys för "A-D"