Korrigering

De värden som matats in i databasen kan korrigeras på olika sätt. Följande korrigeringstyper är valbara:

Normalårskorrigering - förbrukningen normaliseras från utetemperaturen så att det går att jämföra varma år med kalla. (Se Appendix för mer information)

Tidskorrigering - beroende på när avläsningen har skett så ändras detta så att förbrukningen täcker hela månaden. (Se Appendix för mer information)

Rådata (okorrigerad data) - nuvarande mätarställning jämförs med föregående oberoende av klimat eller när avläsningen gjorts.

 

Valet att normalårskorrigera data i månadsrapporten slås på och av beroende på vilken rapporttyp som valts i gruppen Rapporttyp.

Bild 21: Korrigering

 

Förbrukningsrapporterna har som standard att tillåta normalårskorrigering eller inte via en checkruta. Klickas checkrutan ur blir värdena automatiskt tidskorrigerade.

 

För att få valet Rådata väljes detta i inställningsfönstret Inställningar/Alternativ (via Vitec-knappen). Det är endast rapporten Värme som kan normalårskorrigeras.

Bild 22: Korrigering, Alternativ