Tabell

Tabellen i månadsrapporten består av kolumner för det antal år som valts i menyn samt en rad för varje månad. På bilden nedan är första månadsraden januari men har brutet räkenskapsår valts blir första månaden i tabellen den månad som valts.

Bild 26: Månadsrapport,Tabell

 

Månadsrapportens tabell innehåller månadsvärden för aktuell vald mätare.

 

Tabellen redovisar följande information:

Diff/Period (%) jämför innevarande månad mot samma månad föregående år. Denna avvikelse berättar om hur förbrukningen ökat på det korta perspektivet.

Diff/År (%) jämför från given månad summan av förbrukningen från denna månad och tolv månader bakåt med summa av de tolv månaderna dessförinnan.
Det görs för ”årsavstämning” varje månad. Denna avvikelse visar trenden i fastigheten. Denna differens visar på utvecklingen i fastigheten och skall om allting är normalt vara omkring 0 %.

Summa År är summan av förbrukningarna i tabellen ovanför.
Innevarande år innehåller förbrukning t.o.m. senast inlästa månad.

Ackumulerat är summan av förbrukningarna t.o.m. med senast avlästa månad innevarande år. Samma period används för samtliga år. Se appendix under ”Ackumulerad månadsrapport” för beräkningsgrunder.

Ackumulerad differens jämför förbrukningen från årets början till senast avlästa månad jämför med samma period föregående år. Denna visar hur förbrukningen ändrats på ett lite längre perspektiv och också återspeglar sig hur läget är i förhållande till budget.

 

För egendefinierade rapporter som innehåller bade fjärrvärme och flöde visas två ytterligare kolumner; deltaT samt Q/W.

DeltaT mäts i grader och är ett mått på avkylningen i anläggningen. Det är hetvatten minus returvatten som blir avkylningen. Man eftersträvar ett så högt DeltaT som möjligt.

Q/W är ytterligare ett mått på hur väl värmesystemet fungerar. Här dividerar man vattenflödet med uttagen energi. Värdet skall vara så lågt som möjligt.