Korrigeringsmodeller

Programmet använder sig av ett antal olika korrigeringsmodeller för att korrigera gjorda avläsningar så att de blir jämförbara med motsvarande perioder för andra år. Korrigeringar görs på månadsvisa förbrukningar och kan göras i två steg. Det första steget korrigerar månadsvisa avläsningar så att förbrukningen motsvarar hela månader. Det andra steget kompenserar månadsförbrukningen för vädrets påverkan. Det andra steget finns i två varianter och kan väljas av användaren.

More:

Dagkorrigering

Normalårskorrigering med varmvattenandelar