Nämnare som egenskap för entitet

Värdet på de olika nämnarna som finns på en entitet, t ex en fastighet, redigeras antingen i egenskapsdialogen för entiteten eller i motsvarande grunddatadialog. Fliken Nämnare visas i bägge dialogerna.

Bild 26: Dialogruta för att redigera nämnarvärden

Värdena visas i två tabeller. I den vänstra visas värden per aktuellt datum. Enbart nämnare för vilka man har registrerat värden visas. Nämnarna är grupperade per enhetstyp.

I den högra tabellen visas dagsaktuella värden per nämnargrupp. Nämnargruppen visas med fet stil och direkt under visas de nämnare som ingår i gruppen. Standardläget är att enbart grupper med mer än en kopplad nämnare visas. Om man vill kan man visas alla nämnargrupper. Detta görs genom att avmarkera rutan Dölj grupper med enbart en nämnare.

More:

Ändringshistorik

Lägg till nytt ändringsdatum och värde

Redigera nämnarvärde och/eller datum

Ta bort ändringsdatum

Skicka till Excel